Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 21 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Eleonora, Feliks, Kiejstus

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

"Budowa i montaż urządzeń oczyszczalni ścieków w miejscowości Proboszczów wraz z przyłączami i kolektorem zrzutowym do odbiornika"

wfosDotychczasowa oczyszczalnia ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej w Proboszczowie nie spełniała norm sanitarnych. Spółdzielnia od wielu lat jest w upadłości, a proces jej likwidacji jest bezskuteczny. Oczyszczalnia wymagała znacznych nakładów inwestycyjnych. Własność terenu oczyszczalni należącego do podmiotu w likwidacji oraz bieg kanalizacji ściekowej przez tereny rolnicze nie pozwalał Gminie na udzielenie skutecznej pomocy. Wójt i Rada Gminy podjęły decyzje o rozwiązaniu tego problemu poprzez wybudowanie nowej oczyszczalni. Zwrócono się więc z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie na ten cel przyległej do osiedla niezabudowanej działki. Udało się. Wybrano technologię w jakiej ma pracować oczyszczalnia, uzyskano pozwolenie wodno-prawne zrzutu ścieków, opracowano dokumentację budowlaną, pozwolenie na budową, zabezpieczono w budżecie środki finansowe na realizację inwestycji. W listopadzie 2012 roku rozpoczęto inwestycję. Po trudnościach związanych z surowym okresem zimowym, mokrą wiosną oraz skalistym terenem w czerwcu 2013 r. odebrano zadanie.

Łączny koszt inwestycji wynosił 739 544,74 zł.
Finansowany był ze środków budżetu oraz dotacji w 120 200 zł i pożyczki 184 000 zł

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

http://www.wfosigw.wroclaw.pl

DSC 0059

DSC 0017

DSC 0009

indeks


 

"Budowa instalacji odgazowania aktualnie eksploatowanej kwatery składowiska odpadów w Pielgrzymce"

 

P1130755Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pielgrzymce przyjmujące odpady komunalne z powiatu złotoryjskiego zostało wyznaczone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 uchwalonym przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą Nr XXIV/616/12 z dnia 27 czerwca 2012r. jako instalacja do zastępczej obsługi regionu środkowosudeckiego.

Składowisko w Pielgrzymce jest jednym z niewielu posiadających zdolność przyjęcia ok. 2,5 mln m3 odpadów do składowania. Z tego względu Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pielgrzymce podjął decyzję o budowie instalacji spalającej gaz składowiskowy - będącej wypełnieniem wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk. Na realizację planowanej inwestycji Spółka uzyskała wymagane prawem pozwolenia oraz w drodze przetargu wybrała wykonawcę inwestycji. Inwestycję rozpoczęto w m-cu wrześniu 2013 r. z terminem zakończenia do 30 listopada 2013r.

Prace inwestycyjne zostały zakończone terminowo. Pozwoli to Spółce na podjęcie działań, które przyczynią się do uzyskania statusu instalacji regionalnej w zakresie składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami komunalnymi.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 441 385,97 zł i sfinansowany został ze środków własnych w wys. 183 185,97 zł oraz pożyczki w kwocie 258 200,00 zł.

Pożyczki udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

 


indeks

Ścieżka edukacyjno- przyrodniczo – historyczna „Szlakiem kamiennych krzyży w Choińcu” w Krainie Wygasłych Wulkanów – etap II,

W dniu 12.11.2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu

  • Tablice edukacyjnych - 13 sztuk,
  • Wydrukowaniu, zaprojektowniu tablic edukacyjnych,
  • Ławek - 8 sztuk,
  • Palenisko– 1 sztuka,
  • Wiaty – ławostoły – 4 sztuki,
  • Kosze na śmieci - 2 sztuki,
  • Książki - nagrody w konkursie wiedzy o kamiennych krzyżach,
  • Torby ekologiczne – 100 sztuk,
  • Piaskowe statuetki - nagrody w konkursie wiedzy o kamiennych krzyżach – 15 sztuk

Projekt miał na celu utworzenie ścieżki historyczno - edukacyjno – przyrodniczej "Szlakiem kamiennych krzyży w Choińcu" w Krainie Wygasłych Wulkanów - etap II, jako przedsięwzięcia poszerzającego świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz promującego ochronę środowiska naturalnego i walory przyrodnicze oraz historyczne najbliższego otoczenia.

Ścieżka zlokalizowana jest w miejscu, gdzie zwyczajowo turyści przechodzą pomiędzy zlokalizowanymi na ścieżce szlakami turystycznymi, zabytkami , terenami gdzie występują duże ilości grzybów i jagód oraz inne tereny atrakcyjne przyrodniczo – w lasach czaplańskich.

Ścieżka wyposażona zostanie w tablice edukacyjne. Zaproponowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej oraz Nadleśnictwo Lwówek Śląski we współpracy z Gminą Pielgrzymka treść tablic edukacyjnych może zostać skorygowana przy projektowaniu graficznym tablicy, tj. niektóre zagadnienia mogą być poszerzone, inne z kolei skrócone. Ustawione wiaty będą pełnić funkcję ,,zielonych klas” - są to zadaszone obiekty na wolnym powietrzu, wyposażone w stół i ławki , umożliwiające przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla 15 i więcej osób.

W sumie koszt przedsięwzięcia to 40 897,50 zł, WFOŚiGW dofinansował 20 400 zł.

IMG 5422

 

 

IMG 5628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 5600IMG 5542

IMG 5596

IMG 5533

 

IMG 5431


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso