Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 21 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Eleonora, Feliks, Kiejstus

 blog lp 5044850 7825180 tr recykling klimatyzacji1Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) Urząd Gminy Pielgrzymka podaje do publicznej wiadomości informacje o:
1. Ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na terenie Gminy Pielgrzymka:
• dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. – 50%,
• poziom osiągnięty w 2013r.: 38%
2. Osiągnięciu odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
• minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 12%,
• poziom osiągnięty w 2013r.: 17,5%.

Kto odbiera Twoje odpady?

SanikomInformujemy, iż podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pielgrzymka jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM" Sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 5A
58-420 Lubawka


Wszystkie odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Pielgrzymka trafiają do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce.

Poziomy odzysku oraz składowania odpadów w 2017 r.

recykling 1Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) Urząd Gminy Pielgrzymka podaje do publicznej wiadomości, iż:
1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 r. wyniósł: 33%
2) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 r. wyniósł: 34%

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku odpadów w 2016 r.

recyklingZgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Urząd Gminy Pielgrzymka podaje do publicznej wiadomości informacje o:
1. Ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na terenie Gminy Pielgrzymka:
• dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 45%,
• poziom osiągnięty w 2016 r.: 0%
2. Osiągnięciu odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
• minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 18%,
• poziom osiągnięty w 2016 r.: 28%.

Informacja o uzyskanych poziomach odzysku odpadów w 2015 r.

recyklingZgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Urząd Gminy Pielgrzymka podaje do publicznej wiadomości informacje o:
1. Ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na terenie Gminy Pielgrzymka:
• dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 50%, 
• poziom osiągnięty w 2015 r.: 0%
2. Osiągnięciu odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
• minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 16%,
• poziom osiągnięty w 2015 r.: 24%.

Informacja o uzyskanych poziomach w 2014 r.

recykling 2Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) Urząd Gminy Pielgrzymka podaje do publicznej wiadomości informacje o:
1. Ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na terenie Gminy Pielgrzymka:
• dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. – 50%,
• poziom osiągnięty w 2014r.: 0%
2. Osiągnięciu odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
• minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 14%, 
• poziom osiągnięty w 2014r.: 23%. 

Co z tym azbestem?

usuwanie-azbestu-2011Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów naturalnie występujących w przyrodzie. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, sodu, wapnia lub żelaza. Jest niemal niezniszczalnym materiałem o wielu zaletach: odporny na działanie bardzo wysokich temperatur, na działanie mrozu, kwasów i substancji żrących, wody morskiej, a przy tym giętki i wytrzymały. Inne ważne właściwości azbestu to:
•    dźwiękochłonność,
•    niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne,
•    możliwość przędzenia włókien,
•    łatwość łączenia się z innymi materiałami takimi jak tworzywa sztuczne, cement.
Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego – przyczyna szkodliwości tkwi w jego włóknistej strukturze. Włókna azbestu są najcieńszymi włóknami występującymi w przyrodzie, są praktycznie niezniszczalne, a ich kumulowanie się w płucach powoduje zwykle po kilkunastu latach pojawienie się chorób azbestozależnych: pylicy azbestowej (azbestozy), raka płuca, zmian opłucnowych, międzybłonniaka opłucnej.
Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia.
Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróka).
Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce Ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. 

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Pielgrzymka

Kiedy należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

koszWłaściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Pielgrzymka deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Pielgrzymka nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

pdfdeklaracja - nieruchomości zamieszkałe

pdfdeklaraca - nieruchomości niezamieszkałe

 

 

Co to jest PSZOK?

PSZOKPunkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Pielgrzymka w ramach opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Pielgrzymce na terenie nieruchomości użytkowanej przez GPK Sp. z o.o. w Pielgrzymce (obok placu PKP).
Do PSZOK-u przekazywać można bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób segregowany, w tym:
a) odpady zielone, ogrodowe – bez ograniczeń,
b) zużyte baterie i akumulatory – 10 kg/Mieszkańca/rok,
c) chemikalia ( w tym farby, tusze, kleje, rozpuszczalniki itp.) – 5 kg/Mieszkańca/rok,
d) odpady budowlane i rozbiórkowe – 100 kg/Mieszkańca/rok,
e) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 80 kg/Mieszkańca/rok.
Do PSZOK-u można oddawać odpady od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym ustaleniu godziny z Urzędem Gminy w Pielgrzymce.
Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe będą zbierane w systemie akcyjnym.

Wysokość opłat

odpady - opłata

Wójt Gminy Pielgrzymka informuję, że wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymał każdy właściciel/użytkownik nieruchomości (osoba składająca deklarację). Płacić można przez internet lub zwykłym przelewem bankowym. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone do 15 dnia po upływie miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Czytaj więcej...

Jak segregować odpady?

segregacja 1 Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, musi pamiętać, że należy to robić systematycznie i zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pielgrzymka.
Selektywna zbiórka polega na segregowaniu wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych na poszczególne frakcje i przekazywanie ich odbiorcy.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pielgrzymka Nr XXII/120/12 z dnia 27 grudnia 2012 r., na terenie Gminy Pielgrzymka selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje:
1. Odpady suche (worek/pojemnik żółty):
• metale,
• tworzywa sztuczne,
• opakowania wielomateriałowe.
2. Szkło białe i kolorowe (worek/pojemnik zielony).                                       3. Papier (worek/pojemnik niebieski)
4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone (własne kompostowniki).

Pozostałe wytworzone na terenie nieruchomości odpady komunalne stanowią odpady zmieszane i należy je gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

Zasady segregacji odpadów

 

 


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso