Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

TIK ? TAK! Nasze Szkoły otwarte na świat

uniaW dniu 14.09.2016 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił wyniki konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ (nr naboru RPDS.10.02.03-IZ.00-02-055/16). W ramach naboru złożono 17 wniosków, ostatecznie do dofinansowania przekazano 4 wnioski. Wniosek  Gminy Pielgrzymka zdobył 93,5 i zajął 1 miesce na liście rankinkgowej.

 

Tytuł: T.I.K ? Tak ! Nasze szkoły otwarte na świat.

Okres realizacji projektu do:  2016-09-01 - 2018-08-31

Całkowita wartość projektu: 945 119,62 zł

Kwota dofinansowania:         883 498,22 zł

Projekt ma na celu wyrównywanie szans, kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów z 3 szkól z terenu gminy Pielgrzymka : szkół podstawowych w Proboszczowie i Pielgrzymce oraz Gimnazjum w Pielgrzymce, które osiągają najniższe wyniki w nauce względem szkół w z terenu ZIT AJ oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli.

Wsparciem została objęta grupa 231 uczniów, w tym 94 dziewczynek, oraz 26 pedagogów.

Wsparcie będzie udzielane uczniom równocześnie na różnych płaszczyznach poprzez :

  • organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów przyrodniczo –matematycznych, językowych oraz z TIK,
  • utworzenie sieci ze stałym dostępem do Internetu,
  • wyposażenie w nowoczesne pomoce, w tym sprzęt TIK, organizację zajęć pozaszkolnych,
  • udzielanie specjalistycznego wsparcia w ramach pomocy psychologiczno -pedagogicznej oraz poradnictwa zawodowego,
  • przeszkolenie nauczycieli.

W wyniku podjętych w projekcie działań u uczniów nastąpi wzrost kompetencji kluczowych, poprawi się baza dydaktyczna szkół, w tym sieć i sprzęt TIK, zajęcia, także po zakończeniu projektu będą prowadzone z wykorzystaniem technologii i multimediów, zniweluje się tzw. różnica między miastem a „wsią” w dostępie do nowoczesnych form i pomocy do nauczania.


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso