Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Rozsądna wycinka

1838933 drzewo scinanie drzewa wycinka 657 323Rozsądna wycinka

Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego mieszkańca, dlatego też prosimy o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie wycinki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na obecność zwierząt bytujących w koronach drzew usuwanych, ale także rosnących w bliskim sąsiedztwie - hałas, obecność ludzi mogą wypłoszyć bytujące na sąsiednich drzewach zwierzęta.

W związku ze zmianą w dniu 1 stycznia 2017 r. przepisów w zakresie usuwania drzew i krzewów przypominamy, że niezależnie od tego czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów czy też nie, jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką stwierdzono bytowanie gatunków chronionych wymienionych w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach Ministra Środowiska z:

Czytaj więcej...

Wykaz informujący o planowanym zawarciu


Wykaz informujący o planowanym zawarciu kolejnej umowy dzierżawy dla lokalu użytkowego.

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pielgrzymka

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Pielgrzymka prosi o zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pielgrzymka ogłoszonego w dniu 21 lutego 2017 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

Warunki:
1) W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje, które biorą udział w konkursie.
2) Osoba zgłoszona do prac w komisji konkursowej w/s opiniowania ofert nie może być członkiem organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorącej udział w konkursie.
3) Na wniosek Wójta Gminy do komisji konkursowej może być powołana osoba z głosem doradczym posiadająca specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego.
4) Za udział w posiedzeniach komisji, członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
5) Komisja konkursowa po zapoznaniu się z ofertami sporządza protokół zawierający opinie złożonych ofert.

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego

logo bip
z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu kosmetycznego w budynku Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce, 59-524 Pielgrzymka 109F

Przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego

logo bip
z przeznaczeniem na prowadzenie punktu aptecznego w budynku Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce, 59-524 Pielgrzymka 109F

Sukces Gimnazjum w Pielgrzymce

statuetkaDnia 28 lutego 2017 roku odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny. Gimnazjaliści z Pielgrzymki spisali się znakomicie zdobywając tytuł najlepszego gimnazjum w Powiatowym Konkursie Matematycznym.

Michał Wiśniewski - zdobył I miejsce wśród uczniów klas pierwszych
Miłosz Chojecki - zdobył I miejsce wśród uczniów klas drugich
Jarosław Sowa - zdobył I miejsce wśród uczniów klas trzecicich

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW

dyplom

 


 bip

eboi


Przetargi Agencji Nieruchomości Rolnych

anr


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso