Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Oddaj bezpiecznie odpady niebezpieczne

elektrośmieci

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

MEBLE 2Dnia 22 kwietnia 2017 r. (sobota) od godz. 8.00 na terenie Gminy Pielgrzymka odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Zadzwoń i zamów odbiór odpadów wielkogabarytowych z domu tel. 76 8775013 wew. 106
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.04.2017 r. (czwartek).
Zbieramy: szafy, regały, stoły, krzesła, fotele, tapczany, materace, dywany itp.
Uwaga! Nie będą zbierane: gruz, stolarka okienna i drzwiowa, panele podłogowe i ścienne, armatura sanitarna, wykładziny podłogowe PCV, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (eternit).
Odpady należy wystawić na zewnątrz (obok pojemników, furtek, bram).

Błoto i nieczystości na drogach, to poważne zagrożenie

Błoto i nieczystości na drogach, to poważne zagrożenie

Ntraktora drogach w pobliżu pól uprawnych często dochodzi do zanieczyszczenia jezdni przez maszyny rolnicze. Każdy kto przez swoje zaniedbanie doprowadzi do zabrudzenia drogi popełnia wykroczenie i co gorsze stwarza niebezpieczeństwo zdarzenia komunikacyjnego.

W okresie prac polowych wielu rolników zapomina o swojej odpowiedzialności za właściwe utrzymanie dróg, z których korzystają.

Czytaj więcej...

Zmiany godziny otwarcia Urzędu Gminy

UWAGA !

Informujemy, że od dnia 13 marca 2017 r. ulegają zmianie godziny otwarcia Urzędu Gminy w Pielgrzymce.


Poniedziałek – Środa  730 - 1530
Czwartek  730 - 1700
Piątek  730 - 1400

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Pielgrzymka prosi o zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania ogłoszonego w dniu 09 marca 2017 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

Warunki:
1) W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje, które biorą udział w konkursie.
2) Osoba zgłoszona do prac w komisji konkursowej w/s opiniowania ofert nie może być członkiem organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorącej udział w konkursie.
3) Na wniosek Wójta Gminy do komisji konkursowej może być powołana osoba z głosem doradczym posiadająca specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego.
4) Za udział w posiedzeniach komisji, członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
5) Komisja konkursowa po zapoznaniu się z ofertami sporządza protokół zawierający opinie złożonych ofert.

Czytaj więcej...

konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

WÓJT GMINY PIELGRZYMKA
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka
w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania


Rodzaj zadania

1. Konkurs dotyczy zadania polegającego na wsparciu działalności stowarzyszeń prowadzących niepubliczne punkty przedszkolne, w tym na:
a) wynagrodzenie nauczyciela i pomocy nauczyciela,
b) zakup pomocy edukacyjnych i plastycznych dla dzieci.
2. Zadanie, określone w pkt 1, obejmuje swym działaniem niepubliczny punkt przedszkolny w miejscowości Sędzimirów.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Gmina Pielgrzymka przeznacza środki finansowe na realizację zadania w wysokości 19.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych zł 00/100).

 

dockonkurs_-regulamin

docxwzór_oferty.docx

docxwzór_umowy.docx

docxwzór_sprawozdania.docx


 bip

eboi


Przetargi Agencji Nieruchomości Rolnych

anr


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso