Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 25 Statutu Sołectwa wsi  Nowa Wieś Grodziska

Wójt Gminy Pielgrzymka

z w o ł u j e

Z E B R A N I E  W I E J S K I E

w celu wyboru Sołtysa

Zebranie odbędzie się :

w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 1800

w sali wiejskiej w Nowej Wsi Grodziskiej

Jeżeli w powyższym terminie nie uzyska się obecności co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa dla   dokonania ważnego wyboru sołtysa, to o godz. 1815 odbędzie się drugie zebranie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3. Sprawozdanie sołtysa z pracy między zebraniami.

4. Wybór Sołtysa Wsi Nowa Wieś Grodziska.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie zebrania.

                                                   Wójt

                                              (-) Tomasz Sybis

OGŁOSZENIE

Podaje się do wiadomości, że w dniu


16 czerwca 2017 r.


Urząd Gminy w Pielgrzymce


nie będzie czynny.

Zebranie Wiejskie sprawozdawczo - wyborcze we Wsi Pielgrzymka

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 25 Statutu Sołectwa wsi Pielgrzymka Wójt Gminy Pielgrzymka
z w o ł u j e

Z E B R A N I E  W I E J S K I E
sprawozdawczo – wyborcze
w celu wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Wsi Pielgrzymka

Zebranie odbędzie się :

w dniu 08 czerwca 2017 r. o godz. 18:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Pielgrzymce

Jeżeli w powyższym terminie nie uzyska się obecności co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa dla dokonania ważnego wyboru sołtysa, to o godz. 1815 odbędzie się drugie zebranie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Przewodniczący zebrania – radny Jarosław Pisarski

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Sprawozdanie sołtysa z pracy między zebraniami.
3. Wybór Sołtysa Wsi Pielgrzymka.
4. Wybór członków Rady Sołeckiej.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie zebrania.

Wójt
(-) Tomasz Sybis

SYRENY ALARMOWE- ĆWICZENIA OGÓLNOKRAJOWE

Urząd Gminy w Pielgrzymce informuje,

że w dniach 6 - 8 czerwca 2017 r. ( zapasowy termin 9 czerwca br.)

w całym kraju -w ramach ćwiczeń RENEGADE- SAREX

zawyją syreny

W ćwiczeniu udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna.

Po otrzymaniu sygnału ostrzegającego o zagrożeniu nastąpi uruchomienie syren                        i wyemitowanie sygnału " OGŁOSZENIE ALARMU"

( 3 minutowy modulowany dźwięk syreny)

Po otrzymaniu sygnału odwołującego zagrożenie nastąpi uruchomienie syren                            i wyemitowanie sygnału " ODWOŁANIE ALARMU"

( 3 minutowy ciągły dźwięk syreny)

Usuwanie azbestu w 2017 r.

azbest 2Informujemy, iż od dnia 01.05. do 31.08.2017 r. na terenie Gminy Pielgrzymka realizowane jest zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pielgrzymka w 2017 roku”. W związku z realizacją zadania przewiduje się usunięcie ok. 20 ton wyrobów zawierających azbest z terenu 7 nieruchomości.
Na powyższy cel Gmina Pielgrzymka otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Całkowity koszt zadania wynosi 9.595,80 zł, z czego 85% pokrywa WFOŚiGW we Wrocławiu. Wykonawcą jest „7A” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE Władysław Bakinowski Obora ul. Różana 11 59-335 Lubin.

Ponad 4 miliony dofinansowania na inwestycje dla naszej Gminy !

Uchwałą Nr 3758/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AJ (Nr naboru RPDS.03.03.03-IZ.00-02-065/16) przyznano Gminie Pielgrzymka dofinansowanie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka” w kwocie 4 343 086,20 zł, co stanowi aż 85% całkowitych kosztów inwestycji. Wniosek uplasował się na 4 miejscu na liście rankingowej, w naborze złożono 23 projekty.

Przedmiotowy projekt dotyczy przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w następujących obiektach użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie Gminy Pielgrzymka :

Czytaj więcej...


 bip

eboi


Przetargi Agencji Nieruchomości Rolnych

anr


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso